Regulamin Hostingu

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Studio Kreacja Przemysław Bazanowski zwanym dalej Operatorem, a użytkownikiem zwanym dalej Abonentem.
Z chwilą utworzenia i opłacenia konta serwera Operator i Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.

Rejestracja konta serwera wirtualnego, równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad Regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.

§ 2 Parametry hostingu

Usługa hostingu

W skład usługi wchodzą:

 • pojemność konta: 10GB
 • roczny transfer: bez limitu
 • PHP 5, 6, 7
 • bazy danych MySQL: bez limitu
 • poczta e-mail: 10 GB
 • backup poczty (kopia zapasowa) ostatnie 2 dni
 • panel administracyjny + wszelkie ustawienia hostingu wykonuje Studio Kreacja na potrzeby Abonenta

Aktywacja konta hostingowego równoznaczna jest z dokonaniem zapłaty abonamentu na rachunek bankowy Operatora (usługa może być darmowa w okresie 1 roku w przypadku zamówienia usługi „Strona internetowa”). Konto pozostaje aktywne przez okres, za jaki został uiszczony abonament. Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie oznaczonym na fakturze pro forma. Po opłaceniu Abonent otrzymywać będzie fakturę VAT za usługi.

Jeśli Operator nie otrzyma potwierdzenia wpłaty w czasie 14 dni od zarejestrowania, konto zostanie zablokowane lub usunięte, a umowa z Abonentem zostaje automatycznie rozwiązana.

§ 3 Obowiązki Abonenta

Pakiety usług hostingowych obsługiwanych przez Operatora, są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami. Abonent ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

 • Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej ustalonej przez Operatora, dla skrzynek pocztowych (maksymalnie 10 GB 1 skrzynka e-mail).
 • Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Nie używanie funkcji i usług w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu i naruszanie zasad współużytkowania zasobów
 • Abonent ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi.

§ 4 Odpowiedzialność Abonenta

Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim koncie wirtualnym. Zabrania się umieszczania na serwerach Operatora informacji zawierających treści warezowe lub pornograficzne oraz treści niezgodnych z polskim prawem. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. „o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) w tym zabronione jest masowe wysyłanie tzw. „Zapytań o wyrażenie zgody”.

§ 5 Odpowiedzialność operatora

Operator zobowiązuje się do:

 • Stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu. Stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest jako pełny dostęp klienta do jego usług z zachowaniem dostępności na poziomie 99,9% w skali roku.
 • Operator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych, a w przypadku awarii zagrażającej stabilności usługi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespołu.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania kont. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywane na serwerach Operatora.
 • Operator wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników z cyklicznością do 2 dni wstecz. Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa.

§ 6 Postanowienia końcowe

Zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta – użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej (email lub list) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Umowa Abonencka może być rozwiązana:

 • Na skutek pisemnego oświadczenia (e-mail na adres biuro@studiokreacja.pl) Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego, co najmniej na 7 dni przed datą rozwiązania umowy.
 • Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu miesiąca od upływu terminu płatności (patrz punkt: opłaty) ze skutkiem natychmiastowym.
 • W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci – ze skutkiem natychmiastowym.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o czym zostanie poinformowany każdy Abonent.