Regulamin Aktualizacja treści strony www

Regulamin określa zasady świadczenia przez Studio Kreacja Przemysław Bazanowski usługi, polegającej na Aktualizacji treści strony www na okres 3 miesięcy w formie abonamentu zwanej dalej „Aktualizacja treści”.

§ 1 Postanowienia ogólne

Studio Kreacja świadczy odpłatnie usługi polegające na aktualizowaniu strony www w zakresie treści (teksty, zdjęcia, inne dane). Usługa nie zawiera aktualizacji oprogramowania oraz zabezpieczenia strony www.

§ 2 Prawa i obowiązki

Studio Kreacja jest upoważnione do dostępu do Oprogramowania, w celu świadczenia Usługi, w oparciu o swoje dane dostępowe.

Studio Kreacja zapewnia:

  • Wprowadzanie aktualizacji (aktualizacje treści i zdjęć w panelu WordPress lub stronie HTML).
  • Aktualizacje i tworzenie prostych opcji/funkcji w WordPress.
  • Aktualizacje treści mogą zająć maksymalnie 5h miesięcznie

 § 3 Prawa i obowiązki usługobiorcy

Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treści i informacje opublikowane na stronie internetowej, które nie mogą naruszać praw osób trzecich. 

§ 4 Warunki świadczenia usługi

Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas jednego okresu abonamentowego, a po tym czasie istnieje możliwość wydłużania usługi o kolejne miesiące. Opłata z tytułu korzystania z Usługi jest pobierana w wysokości 500 zł netto miesięcznie za 5 godzin usługi. Płatność następuje z góry na podstawie wystawionej faktury pro-forma.

§ 5 Reklamacje

Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących, jakości świadczenia Usługi.

Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: biuro@studiokreacja.pl.

Studio Kreacja rozpatruje reklamację Usługobiorcy w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Usługobiorcy pocztą drogą elektroniczną.

§ 6 Postanowienia końcowe

Studio Kreacja może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Usługobiorcy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

W przypadku niespełnienia przez Usługobiorcę któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Studio Kreacja ma prawo odstąpić od realizacji Usługi do momentu dopełnienia przez Usługobiorcę wszystkich wymogów określonych w Regulaminie, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Administratora.