Regulamin Opieki Administracyjnej

Regulamin określa zasady świadczenia przez Studio Kreacja Przemysław Bazanowski usługi, polegającej na opiece administracyjnej dotyczącej korzystania z oprogramowania WordPress na okres 1 roku w formie abonamentu zwanej „Opieka Administracyjna”.

Opieka Administracyjna świadczona jest łącznie z usługą „Strona internetowa” przez ustalony okres (najczęściej 1 rok) jako okres gwarancyjny. W kolejnych okresach usługa jest płatna.

§ 1 Postanowienia ogólne

Studio Kreacja świadczy odpłatnie usługi polegające na wykonywaniu czynności technicznych, administracyjnych i zarządczych związanych z Oprogramowaniem WordPress i zapewnieniu Usługobiorcy bezproblemowego korzystania z Oprogramowania.

Studio Kreacja nie jest stroną, ani uczestnikiem jakichkolwiek kontaktów, transakcji i innych czynności faktycznych lub prawnych wynikających pomiędzy Usługobiorcą, a jego Klientami. Studio Kreacja udostępnia jedynie Usługobiorcy narzędzie (Oprogramowanie) do wykonywania tych czynności.

§ 2 Prawa i obowiązki

Studio Kreacja jest upoważnione do dostępu do Oprogramowania, w celu świadczenia Opieki Administracyjnej, w oparciu o swoje dane dostępowe.

Studio Kreacja zapewnia wsparcie zgodnie z wybranym pakietem:

* W przypadku komercyjnych wtyczek lub motywów wymagane jest dostarczenie licencji pozwalającej na pobranie aktualizacji. Opcjonalnie możemy opłacić za Państwa licencję i doliczyć tę opłatę do faktury. Zazwyczaj licencje są roczne.

** Najpierw doprowadzamy stronę do stanu startowego. W zależności od audytu może być wymagana dodatkowa opłata startowa, za doprowadzenie strony do stanu poprawnego. Od tego momentu rozpoczynamy usługę Opieki Administracyjnej w cenie określonej zgodnie z pakietem.
W przypadku kontynuacji Opieki Administracyjnej nie ma potrzeby doprowadzania do stanu startowego.

 

 § 3 Prawa i obowiązki usługobiorcy

Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treści i informacje opublikowane na stronie internetowej, które nie mogą naruszać praw osób trzecich.

Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zmiany plików odpowiadających za wygląd i funkcjonowanie strony internetowej, oraz wykorzystanie we własnym zakresie funkcjonalności Oprogramowania, których niepoprawne wykorzystanie może negatywnie wpływać na stabilność i jakość działania strony internetowej, a w szczególności instalację wtyczek i aktualizacje wykonywane samodzielnie. Negatywne skutki samodzielnych ingerencji będą podstawą do odmowy świadczenia Opieki Administracyjnej.

§ 4 Warunki świadczenia usługi

Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas jednego okresu abonamentowego, a po tym czasie istnieje możliwość wydłużenia tego okresu na dłuższy o kolejny rok.

Opłata z tytułu korzystania z Usługi jest pobierana w wysokości określonej w ofercie, odpowiednio w dniu zawarcia umowy lub w dniu przedłużenia oferty i umowy.

§ 5 Reklamacje

Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących, jakości świadczenia Usługi.

Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: biuro@studiokreacja.pl.

Studio Kreacja rozpatruje reklamację Usługobiorcy w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Usługobiorcy pocztą drogą elektroniczną.

§ 6 Postanowienia końcowe

Studio Kreacja może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Usługobiorcy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

W przypadku niespełnienia przez Usługobiorcę któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Studio Kreacja ma prawo odstąpić od realizacji Usługi do momentu dopełnienia przez Usługobiorcę wszystkich wymogów określonych w Regulaminie, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Administratora.