Warunki współpracy

Zasady realizacji

 1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy niezbędne materiały oraz informacje w oparciu, o które Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy, a mianowicie:
  1. wskazówki i wytyczne do utworzenia projektów.
  2. teksty, zdjęcia i inne pliki w formatach dostępnych do otworzenia przez Wykonawcę.
  3. Wykonawca ma prawo zobowiązać Zamawiającego do wypełnienia briefu (ankiety) w celu uzyskania dokładniejszych informacji o profilu działalności Zamawiającego.
 1. Czas realizacji określa Wykonawca na etapie wyceny projektu.
 1. Do rozpoczęcia realizacji niezbędna jest wpłata zaliczki oraz dostarczenie kompletu materiałów przez Zamawiającego. Wykonawca ma prawo zadecydować o rozpoczęciu realizacji bez wpłaty zaliczki.
 1. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie lub najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawcę projektów graficznych do ich akceptacji lub zgłoszenia poprawek.
 1. Zamawiający ma prawo do nieskończonej ilości poprawek. Dla przeprowadzenia sprawnej realizacji stosuje się zasadę określonej liczby przesyłanych serii poprawek. Wykonawca drogą e-mail poinformuje ile serii poprawek przysługuje Zamawiającemu. Może to być minimalnie 1 seria poprawek i maksymalnie 3 serie poprawek. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zgłoszenie większej liczby serii poprawek za dodatkową opłatą, o której poinformuje Wykonawca.
 1. Przez serię poprawek należy rozumieć jedną wiadomość e-mail, w której zawarte może być nieskończenie wiele poprawek. Wszystkie poprawki/uwagi/sugestie (z wyłączeniem zmiany koncepcji i głównych ustaleń) Zamawiający zobowiązany jest przedstawić w formie listy. Każda kolejna wiadomość e-mail traktowana będzie jako kolejna seria poprawek. Strony zgodnie ustalają, że nie będzie traktowane jako seria poprawek:
  1. przesłanie załączników w osobnych mailach w przypadku gdy załączniki zostaną opisane w wiadomości e-mail będącej serią poprawek.
  2. przesłanie odpowiedzi na pytania wysłane przez Wykonawcę, które stanowią uzupełnienie informacji lub wyjaśnienie danej serii poprawek.
 1. Jeżeli Zamawiający przekroczy liczbę możliwych serii, wówczas Wykonawca ma prawo doliczyć koszty dodatkowych serii poprawek według stawki godzinowej, która wynosi 100 zł netto (słownie: sto złotych) za 1 godzinę pracy Wykonawcy. Wycena zostanie przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji przed wdrożeniem poprawek.
 1. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedstawionych projektów graficznych Wykonawca wprowadzi zmiany w terminie określonym przez Wykonawcę. Najczęściej jest to termin 3 dni roboczych, ale może ulec wydłużeniu o czym Wykonawca poinformuje Zamawiającego.
 1. W przypadku ustalenia przez Wykonawcę przedpłaty, Zamawiający dokona wpłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia w wysokości 50% kwoty wskazanej przez Wykonawcę w wycenie (kwota brutto) na konto bankowe Wykonawcy 94 1060 0076 0000 3260 0189 8263. Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca wystawi fakturę zaliczkową i wyśle na e-mail Zamawiającego.
 1. Wystawienie faktury VAT z terminem płatności 7 dni (faktury końcowej) nastąpi po wykonaniu projektu i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do przesłania informacji o akceptacji projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia projektu do akceptacji przez Wykonawcę. Faktura VAT zostanie wysłana na adres e-mail Zamawiającego. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do korzystania z przedmiotu Umowy w przypadku nie opłacenia końcowej faktury VAT.
 1. W przypadku gdy Zamawiający rezygnuje z wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub z powodu braku woli dalszej pracy nad projektem, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów pracy Wykonawcy naliczanych według stawki godzinowej w wysokości 100 zł netto za godzinę pracy Wykonawcy.

 

Prawa Autorskie

 1. Wykonawca gwarantuje, że Utwór będzie w całości przez niego stworzony, stanowiąc w dniu oddania go Zamawiającemu wyłączną własność Wykonawcy i nie będzie w niczym i przez nikogo ograniczony. Wykonawca oświadcza tym samym, iż posiada pełnię praw autorskich do wykonanego projektu graficznego oraz licencje i prawa do zawartych w nim elementów (dalej łącznie jako „Utwór”).
 2. Wykonawca oświadcza, że własność nośników oraz majątkowe prawa autorskie do Utworu, jako całości i pojedynczych jego elementów, objętych przedmiotem niniejszej Umowy, przechodzą na Zamawiającego z chwilą zapłaty na rzecz Wykonawcy całości wynagrodzenia określonego w ofercie.
 3. Z chwilą przyjęcia projektów przez Zamawiającego Wykonawca dokonuje:
  1. przeniesienia na Zamawiającego własności egzemplarzy projektów w formie plików elektronicznych,
  2. przeniesienia na Zamawiającemu nieodpłatnie prawa własności nośników, na których projekty zostały utrwalone,
  3. Wykonawca wyraża zgodę na publiczne udostępnienie projektów,
 1. Z chwilą akceptacji projektów przez Zamawiającego, Zamawiający nabywa prawo własności wszystkich przekazanych plików niezależnie od formy w jakiej je utrwalono.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektów następuje bez ograniczenia, co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy.
 3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego do projektów, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.). W ramach tych uprawnień Zamawiający w szczególności ma prawo dowolnego wykorzystywania całości lub swobodnie wybranych fragmentów Utworów. W tym celu możliwe jest również dokonywanie tłumaczenia treści zawartych w projektach na dowolne języki.
 4. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania umieszczonymi w projektach materiałami takimi, jak np. teksty, fotografie itp. oraz że ich wykorzystanie w projektach nie narusza praw osób trzecich; z wyłączeniem materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.
 5. Wykonawca nie wyraża zgody na używanie oraz publikowanie przedmiotu umowy dopóki końcowa faktura VAT za wykonaną usługę nie zostanie opłacona. Zamawiający jednocześnie zobowiązuje się do zapłacenia kary pięćdziesiąt procent od wynagrodzenia za każdy kolejny miesiąc w sytuacji, gdy projekty publikuje i używa, a wynagrodzenia nie zapłacił.

 

Referencje

 1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Wykonawcę we własnych materiałach reklamowych informacji o wykonanych projektach włączając w to zaprezentowanie wizerunku graficznego. Prezentacja może służyć wyłącznie do celu przedstawienia prac w portfolio na stronie internetowej oraz w innych materiałach reklamowych Wykonawcy.